2008-11-30 01:19 #0 av: HannaM

LPT är en kompletterande lag till HSL (Hälso och sjukvårdslagen) och innehåller bestämmelser om psykiatrisk vård som är frihetsberövande eller innehåller tvång.

Dom tillfällen när psykiatrisk tvångsvård får ges är endast när patienten har en allvarligt psykisk störning och är i behov av antingen psykiatrisk slutenvård eller särskilda vilkor för psykiatrisk öppenvård. En förutsättning för att vård enligt Lpt ska ges är att patienten motsätter sig den nödvändiga vården eller man till följd av patientens tillstånd kan dra slutsatsen att patienten inte vill ta emot vården som behövs.

Syftet med tvångsvård är att få en negativt inställd patient att gå till att frivilligt medverka till den vård som patienten är i behov av och förmå patienten att ta emot den hjälp och det stöd som behövs. Tvångsvården ska utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten. Vård enligt Lpt ska endast användas när syftet står i rimliga proportioner till tvånget.

För att en patient ska bli intagen på en psykiatrisk klinik enligt Lpt krävs att ett vårdintyg är skrivet. Ett vårdintyg är ett dokument som en läkare skriver där det intygas att det finns sannolika skäl till att kraven för psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda samt en beskrivning av patientens psykiska störning och andra eventuella omständigheter som kan påverka bestlutet. För att skriva ett sådant intyg ska läkaren ha gjort en särskild undersökning av patienten, intyget får endast skrivas i omedelbar anslutning till undersökningen. Undersökningen i sin tur får endast genomföras om det finns anledning att tro att kriterierna för vård enligt Lpt kommer att uppfyllas. 

Tvångsvård får godkännas för till att börja med fyra veckor. Om chefsöverläkaren anser att patienten behöver tvångsvårdas även efter dom fyra veckorna ska han/hon ansöka om medgivande till fortsatt psykiatrisk tvångsvård hos länsrätten. Samma sak gäller om en patient tvångsvårdats fyra veckor, vårdats frivilligt ett tag och sedan har behov av tvångsvård igen. Ger länsrätten sitt medgivande får patienten tvångsvårdas i maximalt fyra månader.

Lagen i sin helhet finns att läsa här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1128