2017-04-23 17:07 #0 av: ADD-tant

Har ni läst Kitty Lassinattis doktorsavhandling  Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor med ADHD

Väldigt intressant, rekommenderas!

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:750762/FULLTEXT02.pdf